Články a literatúra

[■]  Príchod Posolstva Grálu
Svet tak precitlivený na nepokoj sa zachvel. Posolstvo Grálu ho vyľakalo, pretože podľa všeobecného názoru odmietajúcich je prísne a preto nezodpovedá slovám Spasiteľa o láske a všetko odpúšťajúcej dobrote. Je vraj málo milostivé voči slabostiam človeka ...

[■]  Moje stretnutie s Posolstvom Grálu
Pri poznávaní diela som videl jasnosť výkladov, nespochybniteľnú prirodzenosť a jednoduchosť podávaného. Práve prirodzenosť v diele jasne vystupujúca ľahko zviditeľňuje čo všetko je v konaní ľudí nesprávne zaužívané.

[■]  Beethovenove slová
Zhora musí prísť to, čo má srdce prijať; inak sú to len noty, telo bez ducha. Čo je telo bez ducha? Prach alebo zem. Duch by sa mal pozdvihnúť zo zeme, kam bola božia iskra vyhnaná na istý čas, a podobný poľu, do ktorého sedliak zasieva vyberané semená, mal by rozkvitať a priniesť veľa ovocia a takto znásobený sa usilovať nahor k prameňu do výšky, odkiaľ pochádza …

[■]  Nebeská melódia (Herbert Vollmann)
Z večného domova vyšiel pred nesmierne dávnymi dobami veľký sprievod jasných plamienkov, ktoré tam nežný dych jari práve prebudil z hlbokého spánku. Mnohá svetlá ruka sa žehnajúc pozdvihla ako na rozlúčku a láskyplné, dobrotivé oči sa dívali za nimi …

[■]  Každý je strojcom svojho šťastia (Herbert Vollmann)
Kto chce pocítiť naozaj hlboké šťastie, musí mať jasno v tom, že ono pravé a skutočné šťastie sa najprv začína v pochopení a prežití duchovných dejov. Duchovná sila je teda materiál, ktorý človek k ukovaniu svojho šťastia potrebuje.

[■]  Zmysel pre krásu(Herbert Vollmann)
Aj keď človek už dlho pravú krásu veľmi deformoval a opovrhoval ňou, predsa len tu existuje oprávnená nádej, že táto krása v nie príliš vzdialenej dobe opäť prežiari všetko konanie a myslenie a tak veľmi pošpinená zem bude môcť opäť povstať v čistej kráse! …

[■]  To večne ženské čo nás priťahuja (Herbert Vollmann)
Stvoriteľ určil ženské na to, aby zaujalo významný duchovný stupeň.
Najnežnejší cit, ktorý je žene vlastný a ktorý muž nemá, jej dáva schopnosť užšie sa spojiť so silou stvorenia … 

[■]  Byť celkom a jednoducho sám sebou, to je veľké (Herbert Vollmann)
Jedine jednoduché myslenie a cítenie prináša jasno. Kto ešte tuší dnes tú veľkosť, ktorá spočíva v jednoduchosti. Je hodnotená príliš nízko a preto sa nehľadá ani v zákonoch stvorenia, ani v Slove Božom …eľmi pošpinená zem bude môcť opäť povstať v čistej kráse! …

[■]  Milosrdenstvo (Herbert Vollmann)
Milosrdenstvo vzniká z čistého, duchovného cítenia človeka, z dobroty jeho srdca. Človek má dosť príležitostí spoluprežívať, spolupreciťovať aj cudziu biedu a cudzie utrpenie, a tak nechávať v sebe rásť milosrdenstvo a nezištne ho vykonávať…

[■]  Oko za oko, zub za zub (Herbert Vollmann)
Rovnaké rovnakým odplácať, to je zmysel týchto starozákonných slov.
V skutočnosti sú spolu s biblickým výrokom ,,Moja je pomsta, ja odplatím“ vyjadrením božskej spravodlivosti.

[■]  Slobodná vôľa (Herbert Vollmann)
Činnosť ducha, vlastného človeka, ktorý má svoju vlasť v duchovnej ríši, v „raji“. Táto činnosť vyvoláva niečo, čo je každému známe: cit! K správnemu vykonávaniu svojej duchovnej činnosti potrebuje však človek ešte niečo veľmi podstatné, aby mohol určovať, čo chce urobiť: slobodnú vôľu!

[■]  Cnosti (Herbert Vollmann)
Cnosti prichádzajú od Boha. Sú to najušľachtilejšie dary, ktoré Stvoriteľ do ľudského ducha vložil. Preto sú cnosti večné a nemenia sa.

[■]  Energia atómu (Herbert Vollmann)
Bytostné sily prírody spolu pomáhajú pri tejto tvorbe atómov formovaním „jednotlivých častíc“ ako protóny a elektróny, ktoré sú potom spájané dohromady a držané pokope magneticky pôsobiacimi duchovnými časticami. Vznikajú jadrá, okolo ktorých krúžia elektróny tak, ako obiehajú planéty okolo slnka.

[■]  Padlý archanjel (Herbert Vollmann)
Lucifer mal ako ten, kto prináša Svetlo, pre svetliť ducha človeka vyvíjajúceho sa v hmotnosti, aby sa naučil používať a ovládať svoj rozum, ktorý bezpodmienečne na zemi potrebuje, ako nástroj.

[■]  Ľudské slabosti (Herbert Vollmann)
Čo nám bráni v tom, aby sme sa zbavili slabosti, ktorú sme ako takú identifikovali? Človek je schopný zbaviť sa každej slabosti, nesmie však zostať pri priani, ale musí to byť vždy skutočné chcenie, ktorého následkom je hneď čin, tak aby si z toho niečo všimli aj ostatní!

[■]  Utrpenie (Herbert Vollmann)
Najpohodlnejšie riešenie, ktoré si však nevyžaduje premýšlanie a vážne skúmanie, spočíva v tvrdení, že Boh je zodpovedný za všetko utrpenie na zemi. Tomu zodpovedajú aj výroky: Prečo musí tento dobrý človek tak trpieť? Ako to len mohol Boh dopustiť? Prečo sa vôbec trpí?

[■]  Keď je núdza najvyššia, je pomoc Božia najbližšia (Herbert Vollmann)
Kto v najväčšej núdzi hlboko precítenou modlithou a v čistej dôvere v Boha túži po tejto pomoci, tomu nebude odopretá. Prúdi do neho nová sila, tá ho vzpruží a prinesie mu pokoj a mier. Ale aj jeho okolie bude presiaknuté touto silou, takže hroziace zlo bude odvrátené.

[■]  Modlitba (Susanne Schwartzkopff)
Nič nie je silnejšie, než čistá modlitba. Pred ňou musí sa preľaknúť bezmocne všetko temné našepkávanie. V spojení so všetkými dobrými myšlienkami a so všetkým snažením nahor, čo vystupuje od zeme a hľadá svetlé výšiny, stane sa silou, premeňujúc zem a ľudí a vracajúc sa späť, vylieva požehnanie do všetkých otvorených sŕdc.

[■]  Zosnulý (Abd-ru-shin: Posolstvo Grálu)
Bez porozumenia, osamote stojí duša v úmrtnej miestnosti. Nechápavo, lebo človek, ležiaci na lôžku, sa vo svojom pozemskom živote zdráhal uveriť, že žije ďalej i po odložení hrubohmotného tela. Preto sa touto myšlienkou ani vážne nezaoberal a posmieval sa všetkým, ktorí o tom hovorili.

[■] Úplne normálne šialenstvo (Margot Ruis)
Čo bude s ľuďmi, ktorých sa nemôže dotknúť nič jemného? S tými, čo okolo seba majú hustý pás, uzatvárajúci ich voči jemným vibráciám? Hutnosť blokuje rast, ochromuje silu srdca, prináša otupenosť.

[■] Pustovník v Himalájach (Paul Burton)
Verím v súlad, v ústup do ústrania len, ak je sledovaný činnosťou, v osamelosť, len ak je vystriedaná družnosťou, vo vývoj sústredením na seba samého, len ak je služba blížnemu jej neskorším doplnkom.

[■] Božie zákony a ich pôsobenie pri utváraní nášho bytia a spravodlivého osudu  (Peter Bodorík)
Celým stvorením prenikajú jednotné zákony, ktorými je všetko riadené a udržiavané v neustálom poriadkui.Tieto zákony sú už od začiatku stvorenia pevne stanovené, a svedčia o dokonalosti Stvoriteľa.

[■] Strážcovia hôr  (Milan Igor Chovan)
Človeku v minulosti pomáhali bytostní ochrancovia o čom svedčia povesti a staré legendy o slovenských vrchoch a ich zázračných strážcoch. Také sa nachádzajú aj v tejto knihe.

[■] Projevování duše Leopoldu Engelovi  (Lorberovo nakladatelství Bietigheim)
Zkoumejte, zda vaše – mít činit – s chtěním vaší denní práce je v souladu a nebojte se opustit klamné cesty, vyhnout se jim, v nutném případě se obrátit, nově začít, neboť síla Pána u vás bude stále stát, abyste poznané chyby napravovali, své chtění vedli na dráhu toho, co se má dělat.

Moje články

Moje  články vychádzajú z poznania Posolstva Grálu, sú však predovšetkým mojim osobným názorovým vyjadrením, preto si nečinia nárok na neomylnosť ani striktný výklad poznania tohoto diela.

[■] Zdradná milota
Nesprávne pochopené pojmy „pokoj“ a „mier“ sa stali brzdou zdravému pohybu a priviedli svet na pokraj skazy.

[■] Kto (vlastne) zradil Krista?
Tak sa pýtajú jednotlivci, také sú otázky i tvorcov relácií uvádzaných na domácích i svetových obrazovkách TV, v snahe nájsť odpovede k zodpovednosti za odsúdenie a ukrižovanie Ježiša Krista spred 2000 rokov.

[■] Vianoce nie sú rozprávka o ježiškovi
Najschodnejšia cesta ako spochybniť vieru v nájdenie pokladu je urobiť z hľadania rozprávku.

[■] Burka či minisukňa
Každý extrém má spoločného menovateľa v nepochopení základných princípov, ktoré vznikli pôvodne pre pomoc človeku, aby uľahčili predovšetkým jeho duchovný vývoj.